การทดสอบภาษาอังกฤษ มี 2 แบบ เพื่อใช้สมัครเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ

1. IELTS - International English Language Testing System

IELTS เป็นการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้สำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในหลายๆ ประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น

การสอบ IELTS ประกอบด้วยการทดสอบ 4 ทักษะ คือ 1. การฟัง (Listening) 2. การอ่าน (Reading) 3.การเขียน (Writing) 4. การพูด (Speaking)

IELTS แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

การสอบแบบ Academic เป็นการสอบสำหรับผู้ที่วางแผนจะไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เพื่อยื่นสมัครเรียนกับทางมหาวิทยาลัย

การสอบแบบ General Training เป็นการสอบสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นขอวีซ่าเพื่อตั้งถิ่นฐานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

เอกสารสำหรับใช้ในการสมัครสอบ 1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง  2.ใบสมัคร (กรอกได้ที่ศูนย์ฯ)  3. หลักฐานการโอนเงินค่าสอบ

ผลคะแนน

ผลสอบ IELTS จะออกมาเป็นระดับคะแนนดังตาราง

The IELTS Band Score Scale

9

Expert User

8

Very good user

7

Good user

6

Competent user

5

Modest user

4

Limited user

3

Extremely limited user

2

Intermittent user

1

Non user

0

Did not attempt the test

ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับจากวันสอบ และสามารถสอบได้ตลอดตามที่ต้องการ

เช็คตารางสอบ IELTS

 

2. BAC IET – British Academic Centre International English Test

เป็นการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ที่มีมาตรฐานเทียบเท่า IELTS ซึ่งผลสอบของ BAC IET เป็นที่ยอมรับจากมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศอังกฤษ  โดยการสอบ BAC IET จะมีการจัดสอบขึ้นเดือนละครั้ง 

เข็คตารางสอบ BAC IET

Go to top