Grand Valley State University

Allendale, Michigan, United States

About University

Grand Valley State University ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทางตะวันตกของรัฐ Michigan ที่เมือง Allendale ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างเมือง Grand Rapids ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของรัฐ Michigan และหาดทรายที่สวยงามของ Lake Michigan มหาวิทยาลัยมีเนื้อที่ประมาณ 3,125 ไร่ และอยู่ห่างจากเมือง Chicago และ Detriot เพียง 2 ชั่วโมง Grand Valley State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐระบบ 4 ปี ที่มีนักศึกษามกากว่า 25,000 คน ซึ่งรวมถึงนักศึกษาต่างชาติกว่า 400 คน จากกว่า 80 ประเทศ

การมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านวิชาการเป็นสิ่งปรากฎให้เห็นเด่นชัดที่ Grand Valley ด้วยชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก และโอกาสในการทำงานวิจัยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งช่วยให้อาจารย์ได้มีโอกาสรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคล อาจารย์จะเป็นผู้ดำเนิการสอนเองในทุกระดับ ไม่ใช่นักศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีหรือผู้ช่วยสอน นอกจากนี้ เรายังช่วยให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์นอกห้องเรียนด้วยการให้ความช่วยเหลือในการจัดหาแหล่งฝึกงานให้กับนักศึกษากว่า 7,000 คนทุกปี

ด้วยชมรม สมาคม และองค์กรนักศึกษาในรูปแบบต่างๆกว่า 350 กลุ่ม ชีวิตนักศึกษาที่ดีเยี่ยมที่ Grand Valley State University จึงเปิดโอกาสมากมายในการเข้ามีส่วนร่วมและพบปะผู้คนใหม่ๆ เพียง 15 นาที จากเมือง Grand Rapids ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักศึกษาจะได้สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการจับจ่ายซื้อของ ภัตตาคาร พิพธภัณฑ์และชมการแข่งขันกีฬา ดังนั้น GVSU จึงเป็นสถานศึกษาในอุดมคติที่ต้อนรับนักศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลก

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, ABA, ABET, ACS, APA, CAATE, CCNE, NASD, NAACLS, NASM,NASAD, NCACS, NCATE

Faculty