Montclair State University

Montclair, New Jersey, United States

About University

Montclair State University ตั้งอยู่บนวิทยาเขตแบบชานเมืองที่สวยงาม เนื้อที่ 632 ไร่ อยู่ห่างจาก New York City เพียง 22.5 กิโลเมตร Montclair State ผสมผสานแหล่งการเรียนการสอนและงานวิจัยเข้าไว้ด้วยกัน เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐขนาดใหญ่ ภายใต้บรรยากาศทางด้านวิชาการที่หลากหลาย และไม่เคยหยุดนิ่ง

การรับรองวิทยฐาน
MSACS, NASD