Ohio Dominican University

Columbus, Ohio, United States

About University

Ohio Dominican University เป็นมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ของเอกชน ก่อตั้งขึ้นจากการนับถือนิกายคาธอลิกและลัทธิ Dominican วิทยาเขตที่มีต้นไม้เรียงรายสองข้างทางอย่างสวยงามแห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง Columbus รัฐ Ohio เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 15 ของสหรัฐอเมริกาไม่ถึง 8 กิโลเมตร ODU ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค Midwest โดย U.S. News & World Report

มีนักศึกษาประมาณ 2,600 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทกว่า 50 หลักสูตรที่ ODU และด้วยอัตรส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 14 ต่อ 1 นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความเอาใจใส่เป็นรายบุคคลจากอาจารย์ ODU มีหลักสูตรทางวิชาการใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาในปัจจุบัน

ODU มุ่งมั่นในการให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการอยู่อาศัยที่ดีที่สุดแก่นักศึกษา ทั้งยังมีการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์นักศึกษาแห่งใหม่ขึ้น ประกอบกับหอพักนักศึกษา จึงทำให้ ODU เป็นวิทยาเขตที่ให้ความสะดวกสบายจนเหมือนกับเป็นบ้านของคุณ

หลักสูตร Academic English Transition ของ ODU เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ตรงตามข้อกำหนดในการเข้าเรียนที่ ODU แต่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ต่ำ นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องนี้จะได้เข้าชั้นเรียน ESL ระดับสูงและชั้นเรียนผสมที่เก็บหน่วยกิตทางด้านวิชาการไปด้วยในเวลาเดียวกันได้ หลังจากเรียนได้ 2 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี หรือปริญญาโทได้แบบเต็มเวลา นักศึกษาสามารถเรียนเก็บหน่วยกิตได้ถึง 18 หน่วยกิตสำหรับในแต่ละภาคการศึกษา