University of Greenwich

London, United Kingdom

About University

มหาวิทยาลัย Greenwich เป็นชุมชนนานาชาติที่มีนักศึกษาจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก วิทยาเขตทั้งสามแห่งในกรุงลอนดอนและเคนต์รวมถึง Old Royal Naval College ซึ่งเป็นมรดกโลกของยูเนสโกในใจกลางกรีนนิชทำให้นักเรียนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของเมืองและการใช้ชีวิตสไตล์มหาวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีให้เลือกมากมายรวมถึงหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษานานาชาติ

Faculty