University of Otago

Dunedin, New Zealand

About University

  • เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของนิวซีแลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยแรกของประเทศ
  • ถูกจัดอันดับให้เป็น top1% ของมหาวิทยาลัยโลก และเป็นมหาวิทยาลัย top 184 ของโลก
  • สาขาที่โดดเด่นได้แก่ MBA ที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 13 ของโลก, Sport อันดับ 14 ของโลก, แพทย์ และ หมอฟัน ซึ่งถูกจัดอันดับอยู่ที่ อันดับ 43 ของโลก
  • ในปี 2019 มหาวิทยาลัย Otago ได้เปิดให้บริการอาคารใหม่ระดับโลกที่ศูนย์ทันต กรรมแห่งชาติเพียงแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์
  • คณะวิชาธุรกิจ Otago มีห้องทดลองค้าหลักทรัพย์เพื่อการเรียนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ด้วยเครื่องเทอร์มินัล Bloomberg Professional 12 เครื่องเพื่อให้นักศึกษาได้ใช้งานระบบค้าหลักทรัพย์แบบเดียวกับที่ใช้กันในบริษัทการลงทุน, ธนาคารระดับชั้นนำของโลกและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาล