University of St. Thomas – Minnesota

St. Paul, Minnesota, United States

About University

มหาวิทยาลัยเปิดสอนทั่งที่วิทยาเขต St.Paul ซึ่งเป็นย่านพักอาศัย และที่วิทยาเขตในย่านใจกลางเมือง Minneapolis โดยนักศึกษาสามารถใช้บริการรถของมหาวิทยาลัยในการเดินทางระหว่างวิทยาเขตได้ และเนื่องจากสามารถใช้บริการได้ทั้ง 2 วิทยาเขต ดังนั้นนักศึกษาจึงมีทางเลือกมากกว่าในเรื่องของความหลากหลายของกิจกรรมและโอกาส

St. Thomas มีนักศึกษากว่า 10,000 คนจากภายในประเทศ รวมถึงกว่า 400 คนจาก 59 ประเทศจากทุกทวีป St. Thomas จัดอยู่ในอันดับที่ 113 ของประเทศจากผลสำรวจในประเภท “วิทยาลัยที่ดีที่สุดของสหรัฐอเมริกา” ของ U.S. News & Report ปี ค.ศ.2014 นักศึกษาที่ St. Thomas จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 15 ต่อ 1 และสามารถปฏิสัมพันธ์กับอาจารย์ได้โดยตรง

การรับรองวิทยฐาน
AACSB, SACS

Faculty