Ohio Dominican University

Ohio Dominican University เป็นมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร์ของเอกชน ก่อตั้งขึ้นจากการนับถือนิกายคาธอลิกและลัทธิ Dominican วิทยาเขตที่มีต้นไม้เรียงรายสองข้างทางอย่างสวยงามแห่งนี้ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง Columbus รัฐ Ohio เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 15 ของสหรัฐอเมริกาไม่ถึง 8 กิโลเมตร ODU ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค Midwest โดย U.S. News & World Report

มีนักศึกษาประมาณ 2,600 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทกว่า 50 หลักสูตรที่ ODU และด้วยอัตรส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ 14 ต่อ 1 นักศึกษาจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความเอาใจใส่เป็นรายบุคคลจากอาจารย์ ODU มีหลักสูตรทางวิชาการใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของนักศึกษาในปัจจุบัน

ODU มุ่งมั่นในการให้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการอยู่อาศัยที่ดีที่สุดแก่นักศึกษา ทั้งยังมีการก่อสร้างศูนย์วิทยาศาสตร์และศูนย์นักศึกษาแห่งใหม่ขึ้น ประกอบกับหอพักนักศึกษา จึงทำให้ ODU เป็นวิทยาเขตที่ให้ความสะดวกสบายจนเหมือนกับเป็นบ้านของคุณ

หลักสูตร Academic English Transition ของ ODU เป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ตรงตามข้อกำหนดในการเข้าเรียนที่ ODU แต่มีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS ต่ำ นักศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่องนี้จะได้เข้าชั้นเรียน ESL ระดับสูงและชั้นเรียนผสมที่เก็บหน่วยกิตทางด้านวิชาการไปด้วยในเวลาเดียวกันได้ หลังจากเรียนได้ 2 ภาคการศึกษา นักศึกษาจะมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี หรือปริญญาโทได้แบบเต็มเวลา นักศึกษาสามารถเรียนเก็บหน่วยกิตได้ถึง 18 หน่วยกิตสำหรับในแต่ละภาคการศึกษา

Oklahoma City University

Oklahoma City University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่เปิดสอนในหลักสูตรที่มีความหลากหลายทั้งในด้านศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และวิชาชีพเฉพาะด้านเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความสำเร็จในอาชีพการงานให้แก่นักศึกษา U.S. News & World Report ได้จัดให้ OCU อยู่ในอันดับที่ 25 ของมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทในภูมิภาค Western ของสหรัฐฯ นอกจากนี้ OCU ยังได้รับการจัดอันดับในวารสาร Money ให้เป็นหนึ่งใน “America’s 100 Best College Buys”

ทุกชั้นเรียนของ OCU สอนโดยอาจารย์ไม่ใช่ผู้ช่วยสอน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังคงรักษาอัตราส่วนจำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ไว้ที่ 11 ต่อ 1 ขนาดของขั้นเรียนโดยเฉลี่ยในชั้นปีแรกคือ 17 คนและ 13 คนสำหรับในชั้นเรียนปีอื่นๆ นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและทักษะการทำงานร่วมกันผ่านทางองค์กรนักศึกษากว่า 60 องค์กรของ OCU เช่นการจัดการปกครองในกลุ่มนักศึกษากันเอง, ชมรมวิชาการ และองค์กรบริการแก่ชุมชน Meinders School of Business ของ OCU ได้รับการรับรองวิทยฐานะโดย AACSB International และจัดอยู่ในกลุ่มของโรงเรียนทางด้านธุรกิจชั้นนำ 5% ของโลก

วิทยาเขตของ OCU เป็นชุมชนที่มีความปลอดภัยและมีความเป็นมิตรที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ OCU มีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหลวงของรัฐที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งทำให้ง่ายในการเข้าถึงความบันเทิง ศิลปะ และการกีฬาของเมือง

Oxford Brookes University

Oxford Brookes University มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 150 ปี โดยย้อนหลังไปตั้งแต่ปี คศ. 1865 จาก Oxford School of Art และได้รับวิทยฐานะเป็นมหาวิทยลัยในปี 1992 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมือง Oxford และเมือง Swindon โดยเมือง Oxford ตั้งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอน 90 กิโลเมตร ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 13,000 คน โดยมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 4,000 คน

ปัจจุบัน Oxford Brookes University ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในกลุ่ม UK Modern Unviersity โดยหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับในอันดับ Top 5 นอกจากนี้ Oxford Brookes University ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีการให้นักศึกษาเลือกเรียน 2 หลักสูตรในใบปริญญาเดียว